Brüsselis algab Eesti eesistumise viimane ELi sotsiaal-, töö- ja terviseministrite kohtumine

  • Pressiteated
  • 07.12.2017 10:14

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimuste nõukogu (EPSCO)

#eu2017ee

Kaia Iva ja Jevgeni Ossinovski
Täna ja homme toimub Brüsselis viimane tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu kohtumine, mida juhivad Eesti kui eesistujariigi ministrid (foto: Arno Mikkor / EU2017EE)

Täna ja homme toimub Brüsselis viimane Euroopa Liidu sotsiaal-, töö- ja terviseministrite kohtumine, mida Eesti eesistujariigina juhib. Nõukogu istungi esimesel päeval plaanitakse heaks kiita ligipääsetavuse direktiivi üldine ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsioonimääruse osaline üldine lähenemisviis, töö ja pereelu ühitamise direktiivi ja võrdse kohtlemise direktiivi eduaruanded ning kolmed järeldused: tulevikutöö, kogukonnapõhistele teenustele ülemineku ning hariduses, koolituses ja tööturul soolise segregatsiooni vähendamise kohta.

„Tehnoloogia, tooted ja teenused peaksid olema kõigile kasutatavad ja kättesaadavad, olenemata inimese erivajadusest,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Plaanime täna nõukogus heaks kiita ligipääsetavuse direktiivi üldise lähenemisviisi, millega soovime tagada, et Euroopa Liidus elavatel puudega inimestel, aga ka näiteks eakatel või ajutise terviseprobleemiga inimestel oleks võimalik ühiskonnaelus täiel määral osaleda. Nutikate ja universaalsete lahenduste vähese kasutamise tõttu jääb aktiivsest ühiskonnaelust kõrvale palju inimesi, kes sooviksid õppida, töötada või olla muul moel aktiivsed. Näiteks võib vaegnägija jääda hätta bussipiletite ostmisel, kuna veebilehed pole ligipääsetavad, või võib olla talle raskendatud pangaautomaadi või makseterminali kasutamine – seetõttu on vaja oluliste toodete ja teenuste kasutamiseks luua universaalseid lahendusi.“

Ligipääsetavust tagavad hilisemad erilahendused on enamasti kulukad nii riigile, ettevõtjale kui ka inimesele endale. Kui inimene ei tule kõigega iseseisvalt toime ning vajab selleks näiteks teise inimese kõrvalabi, on sellise teenuse pakkumine kallis. „Ühtsetest ligipääsetavuse nõuetest võidaksid kõik: erivajadustega inimestele oleksid Euroopa Liidu üleselt tagatud kindlad ligipääsetavuse standardid ning samuti oleks ettevõtjatel nii lihtsam pakkuda piiriüleseid tooteid ja teenuseid. Sellisel viisil võimaldame puuetega inimestele iseseisvama elu,“ ütles minister Iva.

Muu hulgas plaanib nõukogu täna heaks kiita sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsioonimääruse osalise üldise lähenemisviisi perehüvitiste ja pikaajalise hoolduse hüvitiste peatükkides.

Sotsiaalkindlustuse koordineerimisel on väga oluline roll inimeste vaba liikumise tagamisel, kuna seeläbi on inimestele alati tagatud vähemalt ühe riigi sotsiaalkindlustushüvitised,“ ütles sotsiaalkaitseminister Iva. „Sisuliselt kaasajastame perehüvitiste ja pikaajalise hoolduse hüvitiste koordineerimise reegleid, et need oleksid selged ning kooskõlas liikmesriikide sotsiaalvaldkonna arenguga. See on aktuaalne näiteks perehüvitiste puhul, kus tuleb sageli ette, et üks vanematest töötab ühes ja pere elab teises riigis. Oktoobris jõuti kokkuleppele lähetatud töötajate ja inimeste võrdse kohtlemise peatükkides, nüüd lisanduvad veel perehüvitiste ning pikaajalise hoolduse peatükid.“

Homme, 8. detsembril kohtuvad Euroopa Liidu terviseministrid. Kavas on vastu võtta nii e-tervise kui ka piiriülese alkoholipoliitika järeldused ning arutatakse ka ELi ravimipoliitika hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid.

Kontaktid

Oskar Lepik

Oskar Lepik

Sotsiaalministeerium / Pressiesindaja

press@sm.ee