Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programm

60 aastat tagasi alustatud Euroopa ühtsuse loomine on endiselt julge ja tulevikku vaatav ettevõtmine. Euroopa Liit sai alguse väheste unistusest ja sellest sai paljude lootus. Neljast Euroopa Liidu põhivabadusest, mis olid 1957. aastal kauge unistus ja eesmärk, on nüüdseks kujunenud toimivad ja iseenesest mõistetavad vabadused. Rahu on püsinud Euroopas kauem kui eales varem, meie kodanikud ja ettevõtted naudivad maailmas enneolematuid vabadusi ja heaolu.

Seistes silmitsi oluliste väljakutsetega nii üleilmsel kui ka liidu tasandil, on Eesti eesistujana veendunud, et Euroopal jagub piisavalt ühtsust ja otsusekindlust, et tarmukalt toime tulla kõikide proovikividega. Pidades läbirääkimisi Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise üle kooskõlas ülemkogu suuniste ja nõukogus kinnitatud läbirääkimiste juhistega, peame samas võimalikult kiiresti kohanema 27 liikmesriiki hõlmavas liidus. Usume, et leiame endas jõudu muuta meie ees seisvad katsumused uuteks võimalusteks ning meil on põhjust vaadata lootusrikkalt tulevikku. Euroopa ühtsus väljendub nii ühel häälel kõnelemises kui ka ühiselt tegutsemises. Praegu oleme üheskoos palju tugevamad kui 60 aastat tagasi: sadadel miljonitel Euroopa elanikel on kasulik elada laiemas liidus. Liidus, mis on ületanud vanad lõhed ja on valmis hoidma saavutatut. Liidus, mis on meelekindel, et leida lahendused praegustele ja tulevastele probleemidele. Liidus, kus liikmesriigid ja institutsioonid peavad ühiselt võtma vastutuse ja langetama otsused, mis on Euroopa inimeste teenistuses ja muudavad nende elu paremaks.

Eesistujana soovib Eesti hoida ja saavutada ühtsust tasakaalu kaudu, kuid see ei tähenda leppimist vähima ühisnimetajaga. Ühtsus tähendab laiapõhjalist toetust Euroopa ideedele, väärtustele ja eesmärkidele ning võimaldab Euroopa alusväärtusena austada erinevusi ja käsitleda seda rikkusena. Toetudes neile põhimõtetele, oleme üsna eripalgelise poliitilise kooslusena võimelised leidma ja saavutama tasakaalu eri vaadete, huvide ja traditsioonide vahel. Otsustavus, ühtsus ja tulevikkusuunatus eeldavad kõigilt valmidust kompromissideks ning pidevat tasakaalu otsimist hoidmist vääriva ja uute arengusuundade vahel. Üks kõigi ja kõik ühe eest tähendab, et koos oleme tugevamad.

Euroopa Liidu 60. sünnipäeval sõnastasime Roomas üheskoos Euroopale sihid järgmiseks kümnendiks. Arutelud Euroopa Liidu tuleviku üle jätkuvad. Eesti prioriteedid eesistujana lähtuvad Euroopa Ülemkogu strateegilisest kavast ja Roomas sõnastatud ühistest eesmärkidest. Eesistujana on Eestile võrdselt olulisteks prioriteetideks oma eesmärkide suunas liikumisel avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine ning kaasav ja kestlik Euroopa. Nende eesmärkide poole püüdlemisel austame inimõigusi ja põhivabadusi, lähtume parema õigusloome põhimõtetest ning kaalume võimalusi kasutada erinevaid e-lahendusi.