16:00 14:00 toimunud

Konverents „Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv“

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (AGRIFISH)

#eu2017ee

Mullakonverents

Kõrgetasemeline konverents „Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv“ toimub 5.–6. oktoobril 2017 Tallinnas Kultuurikatlas ning selle peamine eesmärk on juhtida tähelepanu mullastikukaitsele. Praegu ei arvesta mullastikukaitsele keskenduvad regulatsioonid mulla, õhu ja vee tasakaaluga. Kehtivad Euroopa Liidu reeglid ja strateegiad (nt põllumajanduse, veekaitse, jäätmekäitluse, tööstusliku saaste ennetamise valdkonnas) aitavad mõnevõrra kaasa muldade kaitsele, ent ei lähe Euroopa muldade kestlikkuse tagamiseks piisavalt kaugele.

Seetõttu on mullastiku säilimise tagamiseks vajalikud laiapõhjalised arutelud muldade olukorrast. Lisaks on rahvusvaheline mullateaduste selts (International Union of Soil Sciences) kuulutanud välja rahvusvahelise muldade kümnendi (2015–2024), mis asetab Eesti eesistumise aegse konverentsi laiemasse konteksti.

Konverentsil toimuvad esitlused ning arutelud, kust võtavad osa kõrgetasemelised poliitikakujundajad, valdkonna eksperdid ning mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad. Lisaks on konverentsi ajakavas mullastikuteemaline õppereis.

Üritusel on otseülekanne. Veebiülekanded on kättesaadavad videote lehelt. Fotod üritustelt leiab fotode lehelt ja eesistumise Flickri lehelt.

Mullafaktid

Koostas: Madli Karjatse, maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist

 • Hinnanguliselt hävineb Euroopas iga päev kolm ruutkilomeetrit mulda. Allikas: Peopl4Soil (inglise keeles)
 • Linnastumise ja teedeehituse tõttu on Euroopas ligi 200 000 ruutkilomeetri suuruse maa-ala ehk Suurbritannia ulatuses mulda kaotanud jäädavalt oma funktsiooni.
 • Metsade raiest ja maapinna seisundi halvenemisest tulenev ülemaailmne majanduskahju on hinnanguliselt 1,5–3,4 triljon eurot aastas. See võrdub 3,4–7,5% maailma SKPst. Allikas: FAO „Status of the World’s Soil Resources“ 2015  
 • Suurem osa maailma mullavarudest on rahuldavas, halvas või väga halvas seisundis ja enamikel juhtudel muutub olukord üha halvemaks. Allikas: Status of the world's soil resources (pdf)
 • Muld on üks suuremaid bioloogilise mitmekesisuse reservuaare, kus elutseb hinnanguliselt kolmandik kogu maakera elustikust. Mullas elavaid mikroorganisme läheb tarvis näiteks ravimite valmistamiseks: peaaegu kõik antibiootikumid tulevad mullast.
 • Peale ookeanide on muld suuruselt järgmine süsiniku talletaja meie planeedil: 75% maismaa süsinikust paikneb mullas. Muld reguleerib ja salvestab süsinikku orgaanilise aine kujul, seega mõjutab iga maakasutuse muutus ka üldist kasvuhoonegaaside tasakaalu.
 • Mullad on meie planeedi suurimad vee filtreerijad ja salvestajad, kontrollides seeläbi magevee varude kvaliteeti.

Ajakava

8.15–9.00

Registreerimine

9.00–9.20

Avasõnavõtud

Moderaator: Klaus Töpfer, Potsdam IASS, Saksamaa

 • Kersti Kaljulaid, Eesti president
 • Tarmo Tamm, Eesti maaeluminister

9.30–10.00

I ettekanne: „Mullad ja ülemaailmsed väljakutsed: kuivõrd on võimalik takistada jätkuvat mulla degradeerumist?“

Rainer Horn, president, Rahvusvaheline mullateaduste selts (International Union of Soil Sciences (IUSS)

10.00–10.30

II ettekanne: Muldade olukord Euroopas

Luca Montanarella, Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjon

10.30–11.00

III ettekanne: Mullakaitse ELi poliitika piires: ülevaade uusimatest arengutest ja poliitikaperspektiividest

Claudia Olazabal, keskkonna peadirektoraadi osakonnajuhataja

11.00–11.30

Kohvipaus

11.30–12.00

IV ettekanne: ELi mullad ühise põllumajanduspoliitika kontekstis (abi)

Marko Gorban, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler, Eesti maaeluministeerium

12.00–12.30

V ettekanne: Mullainformatsioon – näited maailmast ja regioonidest

Peter de Ruiter, ISRICi juhatuse esimees

12.30–12.45

VI ettekanne: Maakasutus jätkusuutlikuks toidutootmiseks ja ökosüsteemide teenusteks

Roomet Sõrmus, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

12.45–13.00

VII ettekanne: Euroopa Investeerimispank ELi mullastrateegia raames

Pim van Ballekom, Euroopa Investeerimispanga asepresident

14.00-14.20

VIII ettekanne: teadlikus muldadest ja kommunikatsioonioskuste vajadus

Gabriele Broll (Osnabrücki ülikool)

14.20–14.40

IX ettekanne: Mullaandmete kasutamine otsuste tegemisel (Eesti näide)

Alar Astover, Eesti maaülikool

14.40–15.00

X ettekanne: Põllumajandusliku tootja kogemus ja arvamus

Jaak Läänemets

15.00–15.30

Kohvipaus

15.30–16.00

XI ettekanne

Volinik Phil Hogan, Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat

16.00–17.00

Ministrite vestlusring: Euroopa Liidu ja riikliku poliitika perspektiivid põllumuldade jätkusuutliku kasutamise tagamiseks

 • Kas meil on vaja ELi tasandil rohkem ühismeetmeid mullapoliitika vallas ja kuidas edasi minna?

2014. aastal nenditi 7. keskkonnaalases tegevusprogrammis, et mulla degradeerumine on ELis tõsine probleem. Programmis seatakse eesmärgiks tagada, et ELi maad hallataks 2020. aastaks kestlikult, ning soovitatakse liikmesriikidel tõhustada jõupingutusi mulla degradeerumise vähendamiseks. Uusimate suundumuste valguses tundub ebatõenäoline, et praeguste praktikate jätkamine on pikas perspektiivis edukas. Praegu on vaid mõnel ELi liikmesriigil konkreetne riiklik poliitika mulla kaitsmiseks. Selles valdkonnas on vaja astuda täiendavaid samme. 

 • Kuidas saab ELi ühine põllumajanduspoliitika aidata kaasa sellele, et põllumulda kasutatakse tulevikus paremini? 

Põllumullad degradeeruvad pahatihti nähtamatult juhtimispraktika tõttu, mis ei sobi konkreetsele oludele. Seni on tehtud vaid mõned katsed lisada ühise põllumajanduspoliitika raames maaelu arengu programmidesse konkreetseid mullakaitsemeetmeid. Arvestades kohalikke mulla- ja maakasutuse iseärasusi, võivad mullateemalised konkreetsed meetmed tulevikus koos konkurentsivõimelise põllumajanduse kestliku intensiivistamisega mullakaitses olulist rolli mängida. Lisaks on vaja leida paremaid lahendusi, et parandada põllumuldade olukorda, näiteks rohestamismeetmete ja nõuetele vastavause vallas. 

 • Kuidas aidata riiklikul tasandil kaasa põllumuldade kestlikule kasutamisele?

Piiriülese koostöö parimad praktikad

17.00–17.30

Intervjuud (eelneval kokkuleppel)

Toimumiskoht

Kultuurikatel

Kultuurikatel, Põhja pst 27a, 10415 Tallinn, Eesti

Meedia

Failid

Kontaktid

Kertu Kärk

Kertu Kärk

Maaeluministeerium / Pressiesindaja

press@agri.ee

Annemari Paas

Maaeluministeerium / Eurokoordinatsiooni osakonna juhataja asetäitja

+372 6256220 annemari.paas@agri.ee

Viimati muudetud 09.11.2017 13:32