Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tulemused

Eesti ELi nõukogu eesistumise jooksul töötasime kokku 377 eelnõuga, sealhulgas õiguslike algatuste, strateegiate ja teatistega, ning Eesti tõi juurde ka uusi teemasid.

Toimus 31 ministrite nõukogu ametlikku kohtumist Brüsselis ja Luxembourgis ning 10 ministrite mitteametlikku kohtumist Tallinnas. Lisaks peeti 10 kõrgetasemelist konverentsi ja 226 eksperttaseme kohtumist. 

Eesti eesistumise ajal toimunud tippkohtumistest väärivad esiletoomist digitaalvaldkonna tippkohtumine Tallinnas, idapartnerluse tippkohtumine Brüsselis ning ELi ja Aafrika Liidu tippkohtumine Cote d'Ivoire'is. 

COREPER I saadikud kohtusid kokku 26 korral ning COREPER II saadikute koosolekuid (sealhulgas artikkel 50 kohtumised) peeti 30. Kolmepoolseid kohtumisi toimus 137. 

Eesistumise jooksul leppisime kokku 38 üldist lähenemisviisi (liikmesriikide ühisseisukoht nõukogus) ning sõlmisime 38 poliitilist kokkulepet Euroopa Parlamendiga. ELi ministrite nõukogus kinnitati 36 poliitilist järeldust.

Lisateave

Määrused, direktiivid, algatused Tulemus Sisu
Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa
Teenuste pakett (Euroopa teenuste e-kaart; teenustega seotud teatamise kord; proportsionaalsuse kontroll) Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Kavandatavate meetmete eesmärk on teha teenusepakkujatele lihtsamaks haldusformaalsustes orienteerumine ning aidata liikmesriikidel kindlaks määrata, missugused päritoluriigis või piiriüleselt tegutsevatele kutsetöötajatele kehtestatud nõuded on ülemäära koormavad või vananenud.
EL-Jaapani vabakaubandusleping Tekstis on kokku lepitud, lõplikult vormistatakse Bulgaaria eesistumise ajal ELi läbi aegade mahukaim kahepoolne vabakaubandusleping, millega avatakse Jaapani turg ELi toidu- ja põllumajandustoodetele, teenustele ning tagatakse juurdepääs avalikele hangetele. ELi eksport Jaapanisse võib kasvada kuni 32%.
Vabakaubanduslepped Uus-Meremaa ja Austraaliaga (mandaat kõneluste alustamiseks) Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele ELi liikmesriigid on lähedal kokkuleppele mandaatide osas ning Euroopa Komisjon saab alustada kõnelusi.
EL-Tšiili assotsieerumisleping Mandaadis kokku lepitud, algavad läbirääkimised Uuendatud assotsiatsioonilepe lihtsustab koostööd muuhulgas järgnevates valdkondades: kaubandus ja investeeringud, digipoliitika, haridus ning kosmosekoostöö, aga ka sotsiaalteemad nagu näiteks inimväärne töö.
Kaubanduse kaitsemeetmete kaasajastamine Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Meetmed aitavad säilitada õiglast ning võrdväärset konkurentsiolukorda kodumaiste ning välismaiste tootjate vahel, vähendades turumoonutuste tekkimise võimalusi.
Dumpinguvastane määrus Õigusakt jõustub 20. detsembril 2017 Määruse abil saab Euroopa Liit kehtestada impordile ajutised piirangud, juhul kui on tõendatud fakt, et toodangut müüakse alla omahinna või odavamalt kui lähteriigis. 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) 2.0 Poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga EFSI pikendamine 2020. aastani ja investeerimiseesmärgi suurendamine kuni 500 miljardi euroni VKEde ja teiste investeerimisprojektide toetamiseks ELis.
Panganduse riskide vähendamise meetmete (RRM) pakett Poliitiline kokkulepe kahe õigusakti osas; ülejäänud pakett antakse edasi Bulgaaria eesistumisele RRM paketi eesmärk on vähendada riske pangandussektoris, et viia lõpule pangandusliidu loomine.
Rahapesu tõkestamise direktiivi (AMLD) muudatused Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Eesmärk on info liikumise parandamine ja koostöö tugevdamine liikmesriikide vahel, et ennetada võimalikke rahapesu juhtumeid.
Kapitaliturgude liidu tegevuskava vaheülevaatus Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Tegevuskava majanduse rahastamise parandamiseks tõhusamate turupõhiste finantsvahendite kaudu.
Piiriülese e-kaubanduse käibemaksu ajakohastamine Poliitiline kokkulepe Ettevõtted saavad piiriülese kaupade müügi puhul maksta käibemaksu oma riigis. Kaotatakse kolmandatest riikidest tehtud väikestele ostudele kehtinud käibemaksuvabastus, et tagada võrdsed võimalused ELi ja kolmandate riikide e-kaubandusettevõtetele.
Käibemaksumäärad e-raamatutele ja e-publikatsioonidele Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Liikmesriikidele antakse võimalus kehtestada e-raamatutele ja e-publikatsioonidele vähendatud käibemaksumäärasid, kui paberraamatutele need liikmesriigis kehtivad.
Kolmandate riikide nimekiri, kes ei tee ELiga maksuküsimustes koostööd Euroopa Liidu Nõukogu järeldused ELi nimekirja eesmärk on innustada riike ELiga maksuküsimustes koostööd tegema ja austama hea maksuhaldustava standardeid.
Digimajanduse maksustamine Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Rahvusvahelisi maksureegleid tuleb ajakohastada, et need arvestaksid digitaalse majanduse arengutega, samuti tuleks kaaluda virtuaalse püsiva tegevuskoha kontseptsiooni.
Lõplik käibemaksusüsteem Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Muuta olemasolevat käibemaksusüsteemi, maksustades ühest ELi liikmesriigist teise müüdavat kaupa samamoodi nagu ühe liikmesriigi piires müüdavat kaupa ehk kaotatakse käibemaksuvabastus ettevõtjatevahelise piiriülese müügi puhul.
Kohustuslikud läbipaistvuseeskirjad maksuplaneerimise vahendajatele Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Uued läbipaistvuseeskirjad maksuplaneerimise vahendajatele kohustaksid vahendajaid teavitama liikmesriikide ametivõime nende müüdavatest piiriülestest skeemidest, mis võivad aidata nende klientidel maksudest kõrvale hoiduda.
Puhta energia paketi elektrituru korraldus:
Elektri siseturu määrus Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Pannakse paika hästitoimivate elektriturgude peamised põhimõtted, mis võimestavad tarbijaid ja hõlbustavad taastuvenergia lõimimist turule.
Elektrisektori ohuvalmiduse määrus Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Tagatakse, et liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid elektrisektori kriisiolukordade ennetamiseks, nendeks valmistumiseks ja nendega toime tulemiseks.
Elektri siseturu direktiiv Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Kehtestatakse elektrienergia tootmise, ülekande, jaotuse, salvestamise ja tarnimise ühiseeskirjad ning asjakohased tarbijakaitsesätted.
Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) määrus Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet, mis abistab riiklikke reguleerivaid asutusi ja koordineerib nende tegevust.
 
Mootorsõidukite tüübikinnituse määrus Esialgne poliitiline kokkuleppe Euroopa Parlamendiga Kehtestatakse nõuded teatavate sõidukite ning nende osade tüübikinnituseks ja turulelaskmiseks, et saavutada keskkonna ja turvalisusega seotud ühiseid eesmärke ning soodustada mootorsõidukite ja nende haagiste vaba liikumist siseturul.
Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) ja Euroopa ühendamise rahastu (CEF) transpordiprogrammi rakendamise edusammud Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Esitatakse ELi transpordiministrite arusaam ELi transporditaristu tulevastest investeerimisvajadustest ja prioriteetidest.
Ühtekuuluvuspoliitika sünergia ja lihtsustamine pärast 2020. aastat Euroopa Liidu Nõukogu järeldused 2020. aasta järgsel perioodil tuleks kaaluda ühtsete reeglite kehtestamist EL vahendite kasutamisele, mis ei sõltuks eelarve haldamise viisist, ning toetusesaajatele kehtivaid reegleid tuleks lihtsustada.
Teatis „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kohta Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Tehakse ettepanek mitmeteks muudatusteks ühises põllumajanduspoliitikas pärast 2020. aastat, keskendudes peamiselt selle lihtsustamisele ning hinna ja kvaliteedi hea suhte tagamisele.
Programmi „Horisont 2020“ vahehindamine Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Järeldustes tuuakse välja Euroopa teaduse ja innovatsiooni mõju suurendamine ning olulisemad põhimõtted üheksanda raamprogrammi ettevalmistamiseks.
ELi 2018. aasta eelarve Poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga 2018. aasta eelarveprioriteedid on rände ja julgeolekuga tegelemine ning innovatsiooni, majanduskasvu ja tööhõive soodustamine Euroopas.
Omnibus määrus:
Omnibus määrus (ELi finantsmäärus ja sellega seotud valdkondlikud määrused) Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Eesmärk on teha toetusesaajatele ELi raha kasutamine lihtsamaks ja suurendada eelarve paindlikkust.
Omnibusi määruse põllumajandust käsitlev osa Poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Eesmärk on lihtsustada ühist põllumajanduspoliitika rakendamist nii põllumajandussektori kui ka administratsiooni jaoks ning anda liikmesriikidele paindlikkust riiklike ja regionaalsete vajadustega arvestamiseks.
 
Euroopa Prokuratuuri (EPPO) asutamise määrus Poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga EPPO hakkab vastutama liidu finantshuve kahjustavate kuritegude uurimise ning nende kuritegude toimepanijatele süüdistuse esitamise ning nende vastutusele võtmise eest. Luuakse 2020. aastaks.
Turvaline ja kaitstud Euroopa
Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem (EES) Poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Süsteemis registreeritakse Schengeni ala välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmed.
EIB välislaenamismandaat (ELM) Poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Uuendatud EIB välislaenamismandaat (ELM) võimaldab rahastada väljaspool ELi suuremas mahus projekte, mis on seotud rände algpõhjustega. Senine laenulimiit tõuseb 27 miljardilt eurolt 32,3 miljardi euroni.
ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis ETIAS võimaldab teha eelkontrolli Schengeni alale reisivatele viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanikele.
Teise põlvkonna Schengeni infosüsteem (SIS II) Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Ajakohastatakse politsei peamist infosüsteemi Schengeni ala turvamiseks.
Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Tõhus teabevahetus kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.
eu-LISA määrus Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis ELi suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks asutatud ameti mandaati uuendati ja tugevdati.
Koostalitlusvõime tegevuskava Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Algatus erinevate ELi sisejulgeoleku andmebaaside koostalitlusvõime parandamiseks, et tagada liikmesriikide asutuste vahel parem ja kiirem teabevahetus.
Rahapesu tõkestamine kriminaalõiguse kaudu Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Tagatakse ELis rahapesukuritegude ühtsete põhimõtete järgi menetlemine.
Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Kuritegelikul teel saadud vara (olenemata sellest, kus see ELis asub) tõhus arestimine ja konfiskeerimine on oluline meede kuritegevuse rahastamise vastu võitlemiseks.
ELi sinise kaardi direktiiv Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis ELi sinise kaardi süsteemi, nagu seda muu hulgas tuntakse, ajakohastatakse, et ühtlustada kõrge kvalifikatsiooniga kolmandate riikide kodanike ELi sisenemise tingimusi.
Ühise arusaama väljakujundamine Ukraina sisejulgeoleku olukorra ja selle võimalike mõjude kohta ELi sisejulgeolekule Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Eesti eesistumise üks eesmärke oli juhtida tähelepanu Ida-Ukraina konflikti sisejulgeolekualastele mõjudele.
Terrorismivastane võitlus ja ELi kiirreageerimisvõime suurendamine Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Meie prioriteet terrorismivastases võitluses oli tugevdada ELi Atlase võrgustikku ja selle kiirreageerimisjõude. Samuti rakendasime nõukogu järeldused komisjoni kõrgetasemelise terrorismivastase võitluse paketi nendes osades, mis tugevdab ELi tegevust selles valdkonnas.
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi pakett:
I Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformipakett / Dublini määrus Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele ELi ühise varjupaigasüsteemi nurgakivi ehk Dublini määrust ajakohastatakse, et muuta süsteem rändekriisidele vastupidavamaks. Kompromissettepanekut tutvustati ka COREPERis.
I Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformipakett / Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus Esialgne osaline poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Ajakohastatakse Euroopa Liidu Varjupaigaameti funktsioone ja põhiülesandeid.
I Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformipakett / Eurodaci määrus Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Varjupaigataotlejate sõrmejälgede peamist andmebaasi ajakohastatakse ning õiguskaitseasutustele tagatakse sellele juurdepääs.
II Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformipakett/ Kvalifikatsioonitingimuste määrus Osaline kokkulepe Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Eelnõuga selgitatakse rahvusvahelise kaitse andmise aluseid, mis muudab varjupaiga andmise otsuste tegemise usaldusväärsemaks.
II Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformipakett / menetlustingimuste määrus Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Määruse eesmärk on muuta varjupaiga andmise otsuste tegemine õiglasemaks, kiiremaks ja kvaliteetsemaks.
II Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformipakett / ELi ümberasustamise raamistik Osaline kokkulepe Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Uue ümberasustamisraamistikuga luuakse ühtsed ümberasustamise eeskirjad, et võimaldada pagulastele ELi sisenemiseks seaduslikke lahendusi.
II Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformipakett / Vastuvõtutingimuste direktiiv Osaline kokkulepe Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Direktiiviga tagatakse, et kogu ELis kehtivad varjupaigataotlejatele humaansed sisulised vastuvõtutingimused.
 
Vahemere keskosa rändetee tegevuskava Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Vahemere keskosa rändetee pakilise rändeolukorraga toimetulekuks koostati ning rakendati kiiresti tegevuskava.
Idapartnerluse tippkohtumine Brüsselis 24. novembril 2017 Ühisdeklaratsioon ELi liidrid ning Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene esindajad allkirjastasid deklaratsiooni, milles seatakse ühised eesmärgid. Konkreetsed projektid majanduse, ühenduste, hariduse ja digitaalteenuste valdkonnas parandavad miljonite inimeste elu ning stabiliseerivad meie naabruskonda.
Aafrika Liidu ja ELi tippkohtumine Cote d'Ivoire'il, 29.–30. novembril 2017 Ühisdeklaratsioon Ühisdeklaratsioonis toodi välja ühisedprioriteedid neljas strateegilises valdkonnas: majanduslikud võimalused noortele, rahu ja julgeolek, liikuvus ja ränne ning koostöö hea valitsemistava alal.
Digitaalsus arengu heaks Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Digitaalse arengu läbiv juurutamine ELi arengukoostöös, sealhulgas digitaalne infrastruktuur, e-valitsemine ja digitaalsed oskused, digimajandus ning idufirmade ökosüsteemi tugevdamine, sealhulgas mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääs kapitalile.
Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Liikmesriigid leppisid kokku eritöörühma loomises, mis jälgiks kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 rakendamise edusamme ELis.
Athena mehhanism, ELi sõjaliste operatsioonidega seotud ühiste kulude rahastamine Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele ELi sõjalistel operatsioonidel on laiemad kasutusvõimalused, kui liikmesriigid rahastavad kulusid ühiselt.
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Kokkulepitud programm võimaldab  liikmesriikidel arendada oma kaitsetööstusi ning kaitsevõimet, kasutades esmakordselt selleks loodud rahastamismehhanismi, mille maht on 500 miljonit eurot.
Alaline struktureeritud koostöö (PESCO) Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogus positsioonis Esmakordselt seadsid liikmesriigid eesmärgi tõsta kaitsekulutusi, tugevdada liikmesriikide sõjalisi võimeid läbi koostööprojektide.
Hübriidohtudega võitlemine ning ELi ja selle liikmesriikide vastupidavuse tugevdamine Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Liikmesriigid leppisid kokku hübriidohtude uuringu käivitamises, et suurendada teadlikkust ning toetada vastupidavust hübriidohtude suhtes.
Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine
Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumine, 29. september 2017 Eesti peaministri järeldused Tippkohtumise arutelud keskendusid pikajalises perspektiivis (aastani 2025) Euroopa digitaalse tuleviku ülesehitamise peamistele teemadele: usaldus, turvalisus, e-valitsus, tööstus, ühiskond ja majandus. Eesti peaministri järeldusi arutati edasi oktoobris toimunud Euroopa Ülemkogul.
Isikustamata andmete vaba liikumise määrus Liikmesriikide kokkulepe triloogide alustamiseks Määruse eesmärgiks on kaotada andmete põhjendamatud asukohapõhised piirangud ning luua selge raamistik isikustamata andmete piiriüleseks liikumiseks ELis.
ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 Tallinna e-valitsuse deklaratsioon 6. oktoobril 2017 allkirjastasid e-valitsuse eest vastutavad Euroopa ministrid (sh kõik ELi liikmesriikide ja EFTA riikide ministrid) ühise e-valitsuse deklaratsiooni. Lepiti kokku e-valitsuse arendamise järgmiste sammude tegevuskavas järgmiseks viieks aastaks, mis annab suuniseid nii liikmesriikide kui ka ELi tasandi jaoks.
Ühtse digivärava määrus Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Kõik menetlused, mis on praegu kohalikele kasutajatele veebis kättesaadavad, saavad ühe digitaalse sisenemispunkti kaudu juurdepääsetavaks teiste liikmesriikide kasutajatele. Kokku tuleb veebis kättesaadavaks teha 13 peamist haldusmenetlust (sh sünnitunnistuse väljastamine, auto registreerimine, ettevõtte asutamine või sotsiaalkindlustushüvitiste taotlemine).
Euroopa elektroonilise side seadustik Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Uued eeskirjad elektroonilise side sektori jaoks, mis valmistavad Euroopa ette 5G ajastuks, edendades investeeringuid, konkurentsi, tarbijakaitset ja uute teenuste kasutuselevõttu. 18. juulil 2017 allkirjastasid ELi ministrid 5G deklaratsiooni, kinnitades oma valmisolekut teha Euroopast ülemaailmne turuliider 5G alal.
Määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis BERECi peamine eesmärk on tagada telekommunikatsiooni eeskirjade järjepidev rakendamine kogu ELis ning pakkuda liikmesriikide ametitele ja ELi institutsioonidele tehnilist ekspertiisi.
Transpordi digiteerimine Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Tõstetakse esile digitaaltehnoloogia hüvesid, et kõrvaldada takistusi sujuvalt toimiva ja tõhusama mitmeliigilise transpordisüsteemi loomisel Euroopas. Viidatakse andmete vaba liikumisele kui ELi „viiendale vabadusele“.
E-kaubanduse pakett:
Asukohapõhise piiramise määrus Poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Määrusega kaotatakse tõkked e-kaubandusele, lõpetades diskrimineeriva tava, mis takistab veebiklientidel pääseda juurde teises liikmesriigis asuvale veebilehele ning osta sealt tooteid või teenuseid.
Postipakkide kättetoimetamise määrus Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Eesmärk on suurendada postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste hindade läbipaistvust ja regulatiivset järelevalvet selle üle, nii et tarbijad ja jaemüüjad saaksid kasutada mõistliku hinnaga kättetoimetamist ja mugavaid tagastamisvõimalusi kogu ELis.
Autoriõiguse reform:
Direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Lihtsustada piiriülest juurdepääsu erinevale autoriõigusega kaitstud digitaalsele infosisule, tagades seejuures autoriõiguse seisukohalt õiglase turu toimimise.
Ringhäälinguorganisatsioonide määrus Liikmesriikide kokkulepe triloogide alustamiseks Parandatakse  tarbijate juurdepääsu teistest liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammidele.
Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Eesmärk on luua selgem õigusruum audiovisuaalmeedia teenuste arendamiseks ja levitamiseks ELi ühtsel turul.
Lepinguõiguse pakett:
Digitaalse infosisu direktiiv Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Sätestatakse, et ELis kehtivad digitaalse sisu pakkumise puhul tarbijatele samad lepinguõiguse põhinormid.
Kaupade kaugmüügi direktiiv (nüüd kaupade müük) Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Kaotatakse peamised lepinguõiguslikud tõkked, mis takistavad piiriülest kaubandust.
Küberturvalisus:
Küberjulgeoleku strateegia Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Järeldustes kutsutakse üles tugevdama küberturvalisust ja tõhustama kübervastupidavusvõimet kogu ELis. Nõukogu toetab ka kava luua maailmatasemel Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik, et suurendada usaldust digitaalsete lahenduste vastu.
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) määrus Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Eesmärk on luua reformi kaudu ENISAst senisest tugevam ELi küberjulgeoleku amet. Ametile antakse uusi ülesandeid ja ressursse, mis kajastavad küberturvalisuse valdkonna uusi vajadusi.
 
E-privaatsuse määrus Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Eesmärk on tagada eraelu, side ja isikuandmete kaitse kõrge tase telekommunikatsiooni sektoris.
Kaasav ja kestlik Euroopa
Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete direktiiv Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Aidatakse muuta igapäevased tooted ja teenused puuetega inimestele ligipääsetavaks. Eemaldatakse tõkked ja takistatakse nende tekkimist ligipääsetavate toodete ja teenuste vabale liikumisele.
Direktiiv lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Aidatakse lapsevanematel ja hoolduskohustustega inimestel tööd ja hooldusülesandeid paremini ühitada, seades miinimumnõuded vanemapuhkusele, isapuhkusele, hoolduspuhkusele ja paindliku töökorralduse õigusele.
Europass Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Veebivahend ja oluline kättesaadav teave informeerimaks ja aitamaks inimestel paremini esitleda oskusi ja kvalifikatsiooni.
Euroopa solidaarsuskorpus Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Annab noortele võimaluse olla vabatahtlik või töötada kasulike projektidega kõikjal Euroopas.
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (pere- ja pikaajalise hoolduse hüvitised) Lepiti osaliselt kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis (töötushüvitised jäeti Bulgaaria eesistumisele) Reeglid tagamaks, et inimesed ei kaota teise liikmesriiki kolimise korral sotsiaalkindlustuse kaitset.
Lähetatud töötajate direktiiv Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Selge raamistik, millega tagatakse õiglane konkurents ja lähetatud töötajate õigused, et ettevõtted ja töötajad saaksid täielikult kasutada kõiki siseturu võimalusi.
Tulevikutöö Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Kutsutakse üles poliitikate väljatöötamisel arvestama muutuvate ja uute töötegemise vormidega. Oluline on tagada kõrgetasemeline sotsiaalne kaitse kõigis töötegemise vormides ning ergutada tööandjaid ja töötegijaid oskuste arendamisse investeerima.
Tervis digitaalühiskonnas (e-tervis) Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Kutsutakse üles soodustama terviseandmete vaba liikumist ELis, et kiirendada digitaalset innovatsiooni tervishoius.
Nutikas noorsootöö Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Järeldused käsitlevad digi-innovatsiooni noorsootöös ja noortepoliitikas, mis aitab paremini noorteni jõuda ja neid kaasata.
Liikuvuse pakett (turu- ja sotsiaalsammas) Antakse edasi Bulgaaria eesistumisele Pannakse paika meetmed, et tagada õiglane ja konkurentsivõimeline maanteetranspordi siseturg.
Jäätmete pakett Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Eesmärgiks on panna paika selged eesmärgid jäätmete vähendamiseks ning luua põhjalik pikaajaline plaan jäätmete haldamiseks ja taaskasutuseks.
ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) Poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Pannakse paika selge metoodika, kuidas vähendada energiamahukates tööstusharudes kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 43%.
Jõupingutuste jagamise määrus (ESR) Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Pannakse paika iga liikmesriigi jaoks siduvad riiklikud eesmärgid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, mis üheskoos kahandavad heitkoguseid 2030. aastaks 30% 2005. aastaga võrreldes.
Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse määrus (LULUCF) Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Eesmärk on tagada, et maakasutusest ja metsandusest tulenevad arvestuslikud heitkogused kompenseeritakse täies ulatuses sama koguse CO₂ sidumisega atmosfääris sektorisiseste meetmete abil.
CE-märgisega väetisetooted Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Luuakse selgemad standardid ja nõuded väetisetoodetele, tagamaks kõrged ohutuse ja keskkonnakaitse standardid.
Taastuvenergia direktiiv Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Kehtestatakse taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise üldine raamistik, võttes arvesse 2030. aasta perspektiivi.
Energialiidu juhtimisraamistiku määrus Lepiti kokku Euroopa Liidu Nõukogu positsioonis Kehtestatakse juhtimismehhanism, millega rakendatakse energialiidu eesmärkide saavutamiseks välja töötatud strateegiaid ning tagatakse liikmesriikide poolt esitatavate aruannete õigeaegsus, täpsus ja võrreldavus.
Hoonete energiatõhususe direktiiv (puhta energia pakett) Esialgne poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga Eesmärk on vähendada hoonete tavapärase kasutusega seotud energianõudlust.